Toimituksen julkaisusopimus

1. Sopimus toimituksellisen materiaalin lisäämisestä ja sen hyväksymisestä julkaistavaksi Kvaak.fi -verkkopalvelussa
Tämä on Kvaak.fi -sarjakuvaportaalin (myöh. Kvaak) ja Kvaak.fi -verkkopalveluun (myöh. verkkopalvelu) toimituksellista materiaalia (kuten uutisia, artikkeleita, arvosteluja jne.) lisäävien henkilöiden tai materiaalia lisättäväksi antaneiden henkilöiden (myöh. sisällöntuottaja) välinen sopimus. Tämä sopimus rajaa verkkopalveluun lisätyn toimitetun teksti- ja kuvamateriaalin (myöh. toimituksellinen materiaali) esittämiseen liittyvät vastuut Kvaakin ja sisällöntuottajan välillä sekä määrittelee Kvaakin ylläpidon (myöh. ylläpito) oikeudet ja velvollisuudet materiaalille tehtävien toimien suhteen. Mikäli sisällöntuottaja ei hyväksy näitä ehdoja, hänen tulee välittömästi lopettaa palvelun sisällöntuotantoon osallistuminen ja ilmoittaa asiasta muulle ylläpidolle.

2. Sopimuksen voimaan astuminen ja voimassaolo
Kuulumalla Kvaak.fi -ylläpidon tai omistajan valitsemana sisällöntuottajiin (esimerkiksi nimikkeellä Toimittaja tai Avustava toimittaja) ja/tai lataamalla mitä tahansa toimituksellista materiaalia verkkopalveluun, tämä sopimus astuu voimaan Kvaakin ja sisällöntuottajan välille. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Lisäksi sisällöntuottaja hyväksyy samalla tämän sopimuksen ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

3. Sopimuksen irtisanominen
Tämä sopimus voidaan irtisanoa yksipuolisesti ja molempien sopijapuolten toimesta ilman erillistä irtisanomisaikaa. Sisällöntuottajalla on oikeus poistaa lisäämänsä materiaali verkkopalvelusta. Samalla hän myös irtisanoo välittömästi tämän sopimuksen. Myös Kvaakilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus ja poistaa ladattu toimituksellinen materiaali palvelimeltaan ilman varoitusaikaa. Sisällöntuottajan palveluun tuottama materiaali on kuitenkin myös jatkuvasti sisällöntuottajan hallittavissa ja halutessaan sisällöntuottaja voi poistaa palveluun tuottamansa materiaalin.

4. Vastuut, tekijänoikeudet ja julkaisuoikeudet
Lisätyn toimituksellisen materiaalin täytyy olla sisällöntuottajan omaa tuotantoa tai sisällöntuottajalla tulee olla ehdoton materiaalin tekijän suostumus toimituksellisen materiaalin lataamiseksi palveluun. Epäselvissä tilanteissa lataajan tulisi pystyä todistamaan että hän on toimituksellisen materiaalin tekijä tai hänellä on ehdoton tekijän suostumus tekijänoikeuden haltijoilta ladata toimituksellinen materiaali tämän sopimuksen mukaisesti palveluun. Mikäli materiaalin tekijä on eri henkilö kuin materiaalin lisääjä, materiaalin yhteydessä olisi hyvä ilmoittaa myös tekijätiedot erikseen, ellei toisin ole tekijän kanssa sovittu.

Mikäli toimituksellisen materiaalin yhteydessä käytetään kuvamateriaalia, sen käyttöön voidaan katsoa pätevän yleiset toimituksellisen käytön säännöt, ellei kuvamateriaalin lähteessä ole toisin mainittu. Sisällöntuottaja on kuitenkin itse vastuussa lisäämänsä kuvamateriaalin käyttöoikeuksista ja velvollinen tarvittaessa sekä selvittämään käyttämiensä kuvien käyttöoikeuden sekä ilmoittamaan tarvittaessa mahdollisista kuvien tekijänoikeuksista hyvän lehtimiestavan mukaisesti.

Tällä sopimuksella siirtyy sisällöntuottajalta Kvaakille ainoastaan toimituksellisen materiaalin julkaisuoikeus. Lisäämällä toimituksellista materiaalia verkkopalveluun sisällöntuottaja antaa suostumuksensa siihen, että Kvaak voi julkaista materiaalin sekä esittää sen yhteydessä myös muuta parhaaksi katsomaansa sisältöä, kuten mainoksia tai palvelun muita osa-alueita.

Kvaak ei ole vastuussa sisällöntuottajan lataaman toimituksellisen materiaalin kaupallisesta tai muusta käytöstä, tai materiaalin julkaisemisesta muualla Internetissä. Tekijänoikeus toimitukselliseen materiaaliin säilyy sisällöntuottajalla ja sisällöntuottajalla on oikeus myös julkaista sama materiaali muissa kanavissa, ellei asiasta ole toisin sovittu. Lisätessään toimituksellista materiaalia verkkopalveluun sisällöntuottaja myös vakuuttaa, ettei sen julkaisua estä mikään muu jo olemassa oleva julkaisusopimus.

5. Toimituksellisen materiaalin journalistinen linjaus ja materiaalin julkaiseminen
Riippuen sisällöntuottajan roolista, lisätty toimituksellinen materiaali voidaan julkaista välittömästi (Toimittajat) tai esimerkiksi muun toimituskunnan ennakkotarkistuksen jälkeen (Avustavat toimittajat).

Sisällöntuottaja sitoutuu toimituksellisen materiaalin tuottamisessa ja lisäämisessä ylläpidon ja muun toimituskunnan määrittämiin linjauksiin sekä teknisiin ja ulkoasullisiin julkaisuohjeisiin. Ohjeistoista on sovittu ja ne dokumentoidaan keskustelufoorumin sisällöntuotannolle tarkoitetulla osiolla, joka ei ole muille käyttäjille julkinen. Muulla toimituskunnalla on tarvittaessa oikeus muokata tai korjata materiaalia. Palvelulla ei ole varsinaista päätoimittajaa tai editoria, mutta ylläpito ja toimituskunta muodostavat sellaisen kollektiivina.

Ellei toisin kuitenkaan ohjeistoissa ole sovittu, sisällöntuottaja vastaa itse omien kirjoitustensa ja muun tuotetun sisällön paikkaansapitävyydestä ja siitä, että ne ovat journalistiselta ja kielelliseltä linjaltaan yhdenmukaiset Kvaak.fi -sarjakuvaportaaliin totutun journalistisen ja kielellisen linjan kanssa.

Kvaak.fi -sarjakuvaportaali käsittelee sekä koti- että ulkomaista sarjakuvaa objektiivisesti, hyvän lehtimiestavan mukaisesti mutta viihdyttävästi. Palveluun tuotetun materiaalin tulee olla kielellisesti mahdollisimman virheetöntä ja elävää. Tuottaessaan materiaalia palveluun sisällöntuottaja pitää myös huolen siitä, että hänen tuottamansa materiaali ei loukkaa tekijänoikeuksia, on objektiivisesti ja hyvien tapojen mukaan kirjoitettua sekä kielellisesti hyvää suomea. Epäselvissä tapauksissa sisällöntuottaja voi konsultoida muita ylläpitäjiä tai toimittajia.

6. Palkkiojärjestelyt ja työn sitovuus
Sisällöntuottaja tiedostaa, että Kvaak.fi -sarjakuvaportaalin sisällöntuotanto ja ylläpito tapahtuu vapaaehtoisvoimin ja sisällöntuottaja tekee työtä harrastuksenaan, kulttuurisista tai muista syistä. Lisätystä toimituksellistesta materiaalista ei makseta palkkiota ellei toisin ole sovittu. On kuitenkin mahdollista, että Kvaak.fi -sarjakuvaportaalin omistaja kehittää myöhemmin käyttöön jonkinlaisen palkkio- tai kannustejärjestelmän, mikäli sille on tulevaisuudessa taloudellisia edellytyksiä.

Vastaavasti sisällöntuottaja ei ole sidottu tuottamaan toimituksellista materiaalia erikseen määriteltyä määrää tai erikseen määritellyn aikavälin sisällä, vaan tuotanto tapahtuu täysin oman harrastuneisuuden ja omistautumisen määrittämään tahtiin. On kuitenkin suotavaa, että sisällöntuottaja pyrkii pysymään muulle toimituskunnalle mahdollisissa etukäteen antamissaan lupauksissa tai aikatauluissa, jotta työn sujuvuus on myös muiden kannalta mielekästä. Esimerkiksi etukäteen muille luvatut arvostelut tai raportit tulisi toteuttaa kohtuullisesti aikataulussa pysyen, tai esteen sattuessa ilmoittaa hyvissä ajoin asiasta muille, jotta toinen sisällöntuottaja voi paikata mahdollisesti tärkeän toimituksellisen materiaalin valmistumisessa.

7. Oikeus sopimusmuutoksiin
Kvaak.fi pidättää oikeuden muuttaa tätä julkaisusopimusta ilman erillistä ilmoitusta. Mahdollisista muutoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan keskustelufoorumin jäsenille joko sähköpostitse tai foorumin tai sivuston kautta.

» Takaisin edelliselle sivulle

Sarjakuvagallerian julkaisusopimus

1. Sopimus kuvamateriaalin lisäämisestä ja sen hyväksymisestä julkaistavaksi Kvaak.fi -sarjakuvagalleriassa
Tämä on Kvaak.fi -sarjakuvaportaalin (myöh. Kvaak) ja Kvaak.fi -sarjakuvagalleriaan materiaalia lisäävän käyttäjän (myöh. käyttäjä) välinen sopimus. Tämä sopimus rajaa sarjakuvagalleriaan lisätyn materiaalin (myöh. kuvamateriaali) esittämiseen liittyvät vastuut Kvaakin ja käyttäjän välillä sekä määrittelee Kvaakin sarjakuvagallerian ylläpidon (myöh. ylläpito) oikeudet ja velvollisuudet materiaalille tehtävien toimien suhteen.

2. Sopimuksen voimaan astuminen ja voimassaolo
Lataamalla mitä tahansa kuvamateriaalia Kvaak.fi -sarjakuvagalleriaan, tämä sopimus astuu voimaan Kvaakin ja käyttäjän välillä. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Lisäksi käyttäjä hyväksyy samalla tämän sopimuksen ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

3. Sopimuksen irtisanominen
Tämä sopimus voidaan irtisanoa yksipuolisesti ja molempien sopijapuolten toimesta ilman erillistä irtisanomisaikaa. Käyttäjällä on oikeus poistaa lisäämänsä materiaali galleriasta. Samalla hän myös irtisanoo välittömästi tämän sopimuksen. Myös Kvaakilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus ja poistaa ladattu materiaali palvelimeltaan ilman varoitusaikaa.

4. Vastuut, tekijänoikeudet ja julkaisuoikeudet
Lisätyn kuvamateriaalin täytyy olla käyttäjän omaa tuotantoa tai käyttäjällä tulee olla ehdoton tekijän suostumus kuvamateriaalin lataamiseksi palveluun. Epäselvissä tilanteissa lataajan tulisi pystyä todistamaan että hän on tekijä, hänellä on tekijänoikeus kuvamateriaaliin tai ehdoton suostumus tekijänoikeuden haltijoilta ladata kuvamateriaali tämän sopimuksen mukaisesti palveluun.

Tällä sopimuksella siirtyy käyttäjältä Kvaakille ainoastaan kuvamateriaalin julkaisuoikeus. Lisäämällä kuvamateriaalia Kvaakin sarjakuvagalleriaan käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Kvaak voi esittää kuvia palvelun sisällä mutta myös muissa yhteyksissä kuin sarjakuvagalleriassa. Yksittäisistä kuvista voidaan esimerkiksi koostaa erilaisia listauksia joissa kuvia voidaan esittää pienennettynä tai mukautettuna. Lisäksi kuvia tai niiden yksityiskohtia voidaan käyttää osana Kvaakin mainoksia, esimerkiksi mainosbannereissa tai lehti-ilmoituksissa ilman eri korvausta tai ilmoitusta asiasta. Kvaak tai sen ylläpitäjä sitoutuu olemaan julkaisematta palveluun ladattuja kuvia palvelun ulkopuolella muissa yhteyksissä kuin Kvaak.fi -palvelun mainostamisessa, ellei toisin kuvan tekijänoikeuksien haltijan kanssa erikseen sovita.

Kvaak ei ole vastuussa käyttäjän lataaman materiaalin kaupallisesta tai muusta käytöstä, tai materiaalin julkaisemisesta muualla Internetissä. Kvaak ei maksa käyttäjälle palkkiota kuvien julkaisusta. Tekijänoikeus materiaaliin säilyy käyttäjällä. Käyttäjä vastaa itse töidensä myymisestä, tekijänoikeuksien valvomisesta ja hallinnasta. Kvaakin ylläpito pyrkii valvomaan, että galleriassa julkaistu materiaali on Suomen lakien ja asetusten mukaista, mutta vastuu tästä on on materiaalin lisääjällä. Lisätessään materiaalia käyttäjä myös vakuuttaa, ettei sen julkaisua estä mikään muu jo olemassa oleva julkaisusopimus.

5. Kuvamateriaalin julkaiseminen
Materiaalia ei julkaista automaattisesti, vaan vasta gallerian ylläpidon hyväksynnän jälkeen. Ylläpito varaa oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä käyttäjien lataaman materiaalin sen kuva-, teksti- tai sanomasisällön perusteella. Ylläpito voi myös poistaa hyväksyttyä materiaalia jälkikäteen ilman ennakkovaroitusta tai lisätä hyväksymätöntä materiaalia jälkikäteen. Ylläpito voi myös rajoittaa kunkin jäsenen lisäämän kuvamateriaalin maksimirajaa parhaaksi katsomallaan tavalla jäsenkohtaisesti. Kvaak.fi:n omistajalla on myös oikeus myydä lisätilaa käyttäjäkohtaisesti parhaaksi katsomaansa korvausta vastaan. Ylläpito ei muuta kuvien viestisisältöä tai pyydä käyttäjää tekemään muutoksia materiaaliin sen julkaisemista silmälläpitäen, mutta sarjakuvagallerian teknisistä rajoituksista johtuen kuvakokoa tai sen pakkaussuhdetta saatetaan muuttaa. Lisäksi Kvaakilla on oikeus lisätä kuvan yhteyteen esimerkiksi parhaaksi katsomansa vesileimatieto. Ylläpito varaa oikeuden olla kommentoimatta päätöksiään tai kommentoida niitä vain siinä laajuudessa kuin parhaaksi katsoo.

6. Materiaalin rajoitukset
Ladattavan kuvamateriaalin tulee täyttää ne vaatimukset, jotka sarjakuvagallerian yhteydessä on esitetty. Tämän sopimuksen kirjoitushetkellä materiaalin tulee olla kuva, sarjakuva, kuvituskuva tai muu piirrosteknisesti tuotettu työ. Valokuvat tai muut taideteokset eivät kelpaa elleivät ne palvele sarjakuvallista ilmaisua. Tämä on sarjakuva- ja kuvitusgalleria, ei valokuvagalleria. Kvaak pidättää kuitenkin tehdä muutoksia tähän linjaukseen parhaaksi katsomallaan tavalla ja ilman ennakkoilmoitusta.

Osa Kvaakin sarjakuvagallerian selaajista ja käyttäjistä on lapsia. Kaiken galleriaan ladatun materiaalin tulee olla sisällöltään myös heille sopivaa. Materiaalin tulee olla hyvän maun mukaista. Kuva ei saa olla pornograafinen, yltiöväkivaltainen, rasistinen, yksilön suojaa, tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia loukkaava tai muulla tavalla hyvän maun, Suomen lakien ja asetusten vastainen.

Kuva tai sen osa ei saa olla kopio tai pastissi jonkun toisen työstä eikä se saa sisältää missään muodossa tunnettuja hahmoja (esim. Aku Ankkoja, Spidermaneja, Tex Willereitä ja muita tekijänoikeuden alaisia hahmoja ei kelpuuteta).

Teoksen tulee olla riittävän laadukas galleriaan lisättäväksi. Vaikka laadun mittaaminen onkin hyvin subjektiivista, lisättävän työn pitäisi olla jollakin tasolla kiinnostava. Kerro profiilissasi ikäsi rehellisesti, äläkä yritä ladata palveluun mitä tahansa sotkua. Ylläpito ei julkaise kaikkea. Mahdollisia kollaaseja ja sisällöllisesti arvelutavaa materiaalia arvioidessaan ylläpito varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä materiaalin päätöstään perustelematta. Rajatapauksissa materiaali hylätään.

7. Tietoverkkoon lisätyn materiaalin pysyvyys
Lisätessään materiaalia palveluun käyttäjä myös tiedostaa, ettei Internet-tietoverkoista pysty välttämättä koskaan poistamaan kerran lisättyä materiaalia. Se saattaa jäädä näkyviin erilaisille välimuistipalvelimille, kuvahakukoneisiin ja muille palvelimille jotka keräävät ja luetteloivat tietoa netistä. Älä siis lisää sellaista materiaalia jonka et halua leviävän ympäri Internetiä.

8. Oikeus sopimusmuutoksiin
Kvaak.fi pidättää oikeuden muuttaa tätä julkaisusopimusta ilman erillistä ilmoitusta. Mahdollisista muutoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan keskustelufoorumin jäsenille joko sähköpostitse tai foorumin tai sivuston kautta.

» Takaisin edelliselle sivulle

Keskustelufoorumin ja sarjakuvagallerian käyttöehdot

1. Käyttöehtojen sitovuus
Nämä ovat Kvaak.fi -sarjakuvaportaalin keskustelualueen ja sarjakuvagallerian käyttöehdot, jotka koskevat keskustelufoorumin ja sarjakuvagallerian kaikkia käyttäjiä, riippumatta siitä rekisteröityykö käyttäjä palveluun vai ei. Lisäksi käyttäjä on velvollinen noudattamaan palvelun yleisiä käyttöehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, hänen tulee välittömästi lopettaa palvelun käyttö.

2. Palvelun tarkoitus
Kvaak.fi -keskustelufoorumin tarkoitus on tarjota käyttäjilleen monipuolinen, pääasiassa sarjakuva-aiheisiin keskittynyt foorumi, jossa sarjakuvien lukijat, keräilijät, tekijät, julkaisijat ja muut sarjakuvaharrastajat harrastuneisuudesta tai ammattimaisuudesta riippumatta voivat kohdata.

3. Käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet
Rekisteröityessään Kvaak.fi -keskustelufoorumiin käyttäjä saa mm. oikeuden sekä aloittaa uusia viestejä että jatkaa olemassaolevia keskustelufoorumilla. Käyttäjä saa lisäksi oikeuden lisätä uusia kuvia sarjakuvagalleriaan ja kommentoida olemassa olevia. Jokaiselle käyttäjälle luodaan rekisteröitymisen yhteydessä oma profiili, joka näkyy sekä keskustelufoorumin että sarjakuvagallerian yhteydessä. Käyttäjä sitoutuu myös noudattamaan palvelussa esitettyjä ohjeistoja, rajoituksia sekä ylläpidon kehotuksia.

4. Rekisteröityminen
Käyttäjä voi valita itselleen haluamansa käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä keskustelussa ja sarjakuvagalleriassa näkyvän nimimerkin seuraavin sisällöllisin rajoituksin: käyttäjätunnus tai nimimerkki ei saa sisältää asiattomuuksia, hävyttömyyksiä tai viitata keskustelussa jo olevaan toiseen jäseneen tai keneen tahansa kolmanteen osapuoleen loukkaavasti. Käyttäjätunnus tai nimimerkki ei myöskään saa olla harhaanjohtava niin, että käyttäjää voitaisiin erehtyä luulemaan keskustelun ylläpitoon kuuluvaksi.

Rekisteröityessä käyttäjän tulee ilmoittaa myös oma toimiva sähköpostiosoite, johon käyttäjän salasana voidaan tarvittaessa lähettää. Lisäksi pidätämme oikeuden lähettää satunnaisia ilmoituksia tai päivityksiä palveluun liittyen. Sähköpostiosoitteen voi halutessaan piilottaa muilta käyttäjiltä, jolloin se näkyy ainoastaan ylläpidolle.

Käyttäjä voi halutessaan (ja onkin suositeltavaa) täydentää rekisteröitymisen jälkeen myös käyttäjätunnuksen yhteyteen luotuun profiiliin omat käyttäjätiedot. Profiili näkyy sekä keskustelufoorumilla että sarjakuvagalleriassa. Nimitiedoissa tulee ilmoittaa oikea oma nimensä. Käyttäjätunnusta ja nimimerkkiä koskevat säännöt pätevät myös näihin tietoihin. Ilmoitettuja osoitetietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin eikä luovuteta kolmansille osapuolille.

5. Keskustelufoorumin käyttö
Kvaak.fi – keskustelufoorumia käyttävä jäsen sitoutuu käyttäytymään keskustelualueilla hyvien tapojen, Suomen lakien ja asetusten mukaisesti eikä aloita tai jatka asiattomia keskusteluaiheita, jotka sisältävät loukkaavaa, sopimatonta, pornograafista tai muuten lainvastaisia tai keskustelua häiritseviä aiheita. Käyttäjä myös sitoutuu olemaan lisäämättä palveluun tekijänoikeuksia loukkaavaa materiaalia.

Keskusteluaiheet aloitetaan niille kuuluvilla keskustelualueilla kunkin keskustelualueen ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Samasta aiheesta ei ole sallittua tehdä useita viestiketjuja ja käyttäjän tulisikin ensin ottaa selville, onko kyseisestä aiheesta jo keskusteltu esimerkiksi foorumin hakutoiminnolla ennen uuden keskusteluaiheen luomista.

Aloitettaessa uutta viestiketjua keskustelun otsikko muotoillaan järkevästi vastaamaan keskustelun sisältöä tai ydinkysymystä. Otsikosta tulisi käydä heti ilmi, mistä keskusteluaiheessa on kysymys.

Viestiketjuja ei ole tarkoitettu toisten sivustojen, yritysten, palveluiden tai tuotteiden mainontaan, ellei jossakin viestiketjussa nimenomaan kysytä määrättyä palvelua, mihin vastaamista ei voida katsoa pelkäksi mainonnaksi. Jäsen voi kuitenkin halutessaan lyhyesti tuoda esille omaa kotisivunsa osoitetta tai palvelua allekirjoitus-kentässä, joka näkyy viestien alaosassa. Kuvien käyttö allekirjoituksissa ei ole kuitenkaan suotavaa, mutta asiallisesti käytettynä niitä voidaan sallia. Kuvien tulee olla kuitenkin erittäin pieniä ja ylläpito pidättää oikeuden poistaa tarvittaessa kuvat ilman ennakkovaroitusta.

Käyttäjä voi myös valita itselleen ns. avatar-kuvan, joka näkyy keskustelufoorumilla käyttäjän lähettämien viestien yhdeydessä. Tämän kuvan tulee olla yhtä lailla asiallinen eikä se saa olla pääsääntöisesti animoitu.

Keskustelun ylläpitäjillä ja valvojilla on oikeus milloin tahansa poistaa, siirtää tai muokata keskusteluaiheita ja tarvittaessa myös poistaa tai muokata keskustelijoiden tunnuksia tai estää määrättyjen keskustelijoiden pääsyn foorumiin mikäli käyttäjät eivät ole noudattaneet esille tuotuja sääntöjä tai niin parhaaksi katsoessaan. Häiriötä aiheuttavat keskustelijat voidaan poistaa välittömästi ja varoituksetta!

6. Sarjakuvagallerian käyttö
Rekisteröityessään keskustelufoorumiin käyttäjä saa samalla sekä oikeuden tarkastella, kommentoida että myös lisätä sarjakuva-aiheisia töitä Kvaak.fi:n sarjakuvagalleriaan. Sarjakuvagalleria on tarkoitettu pääsääntöisesti vain käyttäjän omien sarjakuva-aiheisten töiden esittelyyn. Lisätessään työn, käyttäjä sitoutuu samalla sarjakuvagallerian julkaisusopimukseen sekä noudattamaan muita yleisiä palvelun yhteydessä mainittuja ohjeita.

Käyttäessään sarjakuvagalleriaa (rekisteröinnistä riippumatta), käyttäjä tiedostaa, että esitetyt työt ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kunkin työn tekijänoikeudet kuuluvat työn tekijälle tai erikseen mainitulle tekijänoikeuksien haltijalle, jolloin töiden kopionti, lainaaminen, tulostaminen tai mikä tahansa luvaton käyttö ei ole sallittua ilman tekijän lupaa. Kvaak.fi -sarjakuvagalleria toimii ainoastaan työn julkaisijana siltä osin kuin sarjakuvagallerian julkaisusopimuksessa on määritelty.

Tarkastellessaan tai kommentoidessaan töitä tai tekijöiden profiileja käyttäjä sitoutuu noudattamaan samoja sääntöjä kuin keskustelufoorumillakin.

7. Keskustelufoorumin ja sarjakuvagallerian valvonta
Huomaa, että vaikka pyrimmekin valvomaan keskustelun sisältöä sekä sarjakuvagalleriaan postitettuja kuvia, emme voi ottaa vastuuta keskustelualueelle postitetuista viesteistä tai sarjakuvagallerian kuvamateriaalista. Käyttäjä on itse vastuussa keskustelualueelle postittamiensa viestien sisällöstä sekä sarjakuvagalleriaan lähettämiensä kuvien soveltuvuudesta ja tekijänoikeuskysymyksistä. Käyttäjä myös tiedostaa, että vaikka Kvaak.fi -ylläpito pyrkiikin valvomaan lisättyjä töitä, se ei voi kuitenkaan taata töiden lainmukaisuutta tai soveltuvuutta kaikille käyttäjille.

8. Oikeus käyttöehtomuutoksiin
Kvaak.fi pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Mahdollisista muutoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan keskustelufoorumin jäsenille joko sähköpostitse tai foorumin tai sivuston kautta.

» Takaisin edelliselle sivulle

Hakuohjeet

Kvaak.fi hakukoneella voit tehdä monipuolisia hakuja linkkihakemistostamme ja löytää haluamasi tiedon helposti ja nopeasti. Hakua on helppo käyttää kirjoittamalla hakusana hakukenttään ja painamalla Hae-painiketta. Haku etsii sanaalinkkihakemiston osastojen ja linkkien nimistä, linkkien kuvauksista, URL-osoitteista sekä erikseen määritellystä hakusanakentästä. Hakutulokset lajitellaan linkkihakemistosta täyttyneiden hakuehtojen perusteella osastoittain aakkosjärjestyksessä.

Tulosten lukumäärä
Voit valita laajemman haun pudotusvalikosta näytetäänkö hakutuloksista sivua kohti 10, 25, 50 vai 100 hakutulosta. Mikäli tuloksia on enemmän kuin valittu määrä, ne jaetaan useammalle sivulle.

Useamman sanan haku
Voit tarkentaa tai laajentaa hakuasi käyttämällä samanaikaisesti kahta tai useampaa hakusanaa. Älä syötä hakukenttään muita merkkejä tai määreitä (esim. plus, miinus, lainausmerkit jne.) sillä ne eivät toimi – lisämääreet annetaan seuraavilla valinnoilla:

Avainsanat ja lauseet
Voit määritellä käsitelläänkö syötettyjä hakusanoja erillisinä avainsanoina vai yhtenä lauseena. Valitse jälkimmäinen vaihtoehto, mikäli haet tietoa esimerkiksi määrätyllä fraasilla, jolloin hakutuloksiin poimitaan vain sellaiset linkit, joissa fraasi esintyy tarkalleen antamassasi muodossa.

Boolean-operaattorit
Boolean-operaattorilla JA sekä TAI voit määrittää hakusanojen sidonnaisuuden. JA-operaattori valittuna hakutuloksiin poimitaan vain sellaiset linkit, jotka sisältävät kaikki annetut hakusanat. TAI-operaattorilla hakutuloksiin hyväksytään myös linkit, jotka sisältävät vähintään yhden annetuista hakusanoista.

» Paluu edelliselle sivulle

Toimitus

Uutisvinkit: Reijo Valta, etunimi.sukunimi@gmail.com

Kvaak.fi arvostelee koti- ja ulkomaisia sarjakuvia: albumeita, lehtiä, omakustanteita sekä sarjakuviin pohjautuvia elokuvia ja pelejä. Ota ensin henkilöön yhteyttä ja tiedustele aikataulua.

”Scifiä ja fantasiaa, huumoriakin, mutta jos sarjakuvasi voisi oikeasti tapahtua, en osaa arvostaa sitä”
Rami Rautkorpi
(Kysy postiosoitetta ja aikataulua sähköpostitse)

”Sarjakuvan historia ja tulevaisuus, klassikot ja uudet ilmaisua kehittävät työt.”
Reijo Valta
Valtatie 30 D5-6
90500 OULU
etunimi.sukunimi@gmail.com

”Kauhusta seikkailun kautta ihmissuhteisiin ja huumoriin. Lukee kaiken, mutta ei niele purematta.”
Sippo Mentunen
Lehmustie 25 as 4
20720 Turku