Toimituksen julkaisusopimus

1. Sopimus toimituksellisen sisällön lisäämisestä ja julkaisemisesta Kvaak.fi-verkkopalvelussa

Tämä on toimituksellista sisältöä mukaan lukien, mutta ei rajoittuen uutisia, artikkeleja, kolumneja, raportteja ja arvosteluja Kvaak.fi-verkkopalveluun (myöhemmin Verkkopalvelu) lisäävän tai lisättäväksi antavan henkilön (myöhemmin Sisällöntuottaja) välinen sopimus.
Tämä sopimus rajaa Verkkopalveluun lisätyn toimituksellisen sisällön mukaan lukien, mutta ei rajoittuen teksti-, kuva-, ääni- ja videomuodossa lisäämiseen ja julkaisemiseen liittyvät oikeudet ja vastuut Verkkopalvelun ja Sisällöntuottajan välillä.

2. Sopimuksen voimaan astuminen ja voimassaolo

Tämä sopimus astuu voimaan Verkkopalvelun ja Sisällöntuottajan välille, kun Sisällöntuottaja lataamalla, linkittämällä tai muulla tavoin lisää toimituksellista sisältöä Verkkopalveluun. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Sisällöntuottaja toiminnan aloittaessaan ja/tai sitä jatkaessaan hyväksyy sopimuksen ehtoineen sekä sitoutuu noudattamaan ehtoja. Muussa tapauksessa Sisällöntuottajalla on velvollisuus välittömästi ilmoittaa asiasta Verkkopalvelun ylläpidolle.

3. Sopimuksen irtisanominen

Tämä sopimus voidaan irtisanoa yksipuolisesti tai molempien sopijapuolten toimesta ilman irtisanomisaikaa.

Verkkopalvelulla on oikeus irtisanoa tämä sopimus ilman varoitusaikaa. Verkkopalvelulla on oikeus poistaa Sisällöntuottaja Verkkopalvelusta, muuttaa Sisällöntuottajan käyttäjäoikeuksia tai muutoin estää Sisällöntuottajaa käyttämästä Verkkopalvelua ilman varoitusaikaa, minkä tehdessään Verkkopalvelu välittömästi irtisanoo tämän sopimuksen.

Sisällöntuottajalla on oikeus poistaa, tai pyytää Verkkopalvelua poistamaan, lisäämänsä sisältö Verkkopalvelusta, minkä tehdessään Sisällöntuottaja välittömästi irtisanoo tämän sopimuksen.

4. Palkkiojärjestely ja työn sitovuus

Verkkopalvelu ei maksa palkkiota Sisällöntuottajalle lisätystä toimituksellisesta sisällöstä eikä julkaisuoikeuksista. Verkkopalvelu on harrastajajulkaisu ja toimii vapaaehtoisvoimin.

Sisällöntuottaja ei ole velvoitettu tuottamaan sisältöä, eikä sisällön tuottamiseen liity määrällisiä tai aikataulullisia velvoitteita. Kuitenkin Verkkopalvelu voi irtisanoa sopimuksen mukaan lukien, mutta ei rajoittuen sillä perusteella, ettei Sisällöntuottaja lisää arvostelua Verkkopalveluun pyytämästään arvostelukappaleesta tai muutoin noudata sanallisesti ilmoittamiaan tavoitteita tai Sisällöntuottaja ei ole lisännyt toimituksellista sisältöä yhden kalenterivuoden aikana.

5. Vastuut, tekijänoikeudet ja julkaisuoikeudet

Verkkopalvelulla on julkaisuoikeus Sisällöntuottajan lisäämään sisältöön. Julkaisuoikeus säilyy sopimuksen päättymisen jälkeen ellei muutoin sovita.

Verkkopalvelulla on oikeus olla julkaisematta, julkaisun jälkeen muuttaa, poistaa tai muutoin estää Sisällöntuottajan lisäämää sisältöä näkymästä Verkkopalvelussa ilman varoitusaikaa.

Verkkopalvelu ei ole vastuussa Sisällöntuottajan lisäämän sisällön kaupallisesta tai muusta käytöstä tai sisällön julkaisemisesta muualla kuin Verkkopalvelussa.

Verkkopalvelulla on oikeus julkaista ja/tai esittää toimituksellisen sisällön yhteydessä myös muuta sisältöä mukaan lukien, mutta ei rajoittuen mainoksia ja Verkkopalvelun muita osioita.

Sisällöntuottajalla on lisäämänsä toimituksellisen sisällön tekijänoikeudet. Tekijänoikeus säilyy sopimuksen päättymisen jälkeen.

Sisällöntuottaja on velvoitettu ennen sisällön lisäämistä Verkkopalveluun selvittämään, ettei sisältö loukkaa tekijänoikeuksia ja ilmoittamaan tarvittaessa sisältöön liittyvistä tekijänoikeuksista.

Sisällöntuottaja on velvoitettu ennen sisällön lisäämistä Verkkopalveluun varmistamaan, ettei sisällön julkaisua estä toinen, jo olemassa oleva julkaisusopimus.

Sisällöntuottajalla on lisäämänsä toimituksellisen sisällön julkaisuoikeudet. Sisällöntuottajalla on oikeus julkaista sisältö osin ja/tai kokonaisuudessaan, joko sellaisenaan tai muuteltuna myös muualla kuin Verkkopalvelussa. Sisällöntuottajalla on oikeus lisäämänsä sisällön kaupalliseen tai muuhun käyttöön. Julkaisuoikeus säilyy sopimuksen päättymisen jälkeen.

6. Toimituksellista sisältöä koskevat linjaukset

Sisällöntuottajan lisäämä sisältö on oltava Sisällöntuottajan itse tuottamaa poislukien sitaattioikeuden sallittu käyttö Suomen tekijänoikeuslain 22 §:ssä määrittelemässä laajuudessa.

Sisällöntuottajan toisen henkilön pyynnöstä lisäämän toimituksellisen sisällön tapauksessa on Sisällöntuottajan ilmoitettava alkuperäisen tekijän tiedot ellei toisin ole sovittu. Sisällöntuottajan on pyynnöstä esitettävä Verkkopalvelulle alkuperäisen tekijän kirjallinen suostumus sisällön lisäämisestä Verkkopalveluun.

Verkkopalvelulla ei ole vastaavaa päätoimittajaa, vaan ylläpito ja muut sisällöntuottajat muodostavat sellaisen yhteisesti.

Sisällöntuottaja voi Verkkopalvelun antamien käyttäjäoikeuksien mukaisesti julkaista lisäämänsä toimituksellisen sisällön omatoimisesti tai Verkkopalvelun toimesta ylläpidon ja/tai muiden Verkkopalvelun sisällöntuottajien suorittaman ennakkotarkistuksen ja mahdollisten muutosten jälkeen.

Sisällöntuottaja sitoutuu toimituksellisen sisällön tuottamisessa ylläpidon ja muiden sisällöntuottajien määrittämiin sisältöä, ulkoasua ja tekniikkaa koskeviin linjauksiin sekä muutoin toimimaan hyvän lehtimiestavan mukaisesti. Verkkopalvelu toimittaa linjaukset kirjallisena ohjeistuksena Verkkopalvelun sisällöntuottajien käyttöön rajatulla osiolla.

Sisällöntuottaja vastaa lisäämänsä sisällön lainmukaisuudesta, paikkaansapitävyydestä ja yhdenmukaisuudesta Verkkopalvelun edellyttämien linjausten kanssa.

7. Oikeus sopimusmuutoksiin

Verkkopalvelu pidättää oikeuden muuttaa tätä sopimusta ilman erillistä ilmoitusta. Verkkopalvelu tiedottaa muutoksista sisällöntuottajien käyttöön rajatulla osiolla.

» Siirry käyttöehtoihin