Toimituksen julkaisusopimus

1. Sopimus toimituksellisen materiaalin lisäämisestä ja sen hyväksymisestä julkaistavaksi Kvaak.fi -verkkopalvelussa
Tämä on Kvaak.fi -sarjakuvaportaalin (myöh. Kvaak) ja Kvaak.fi -verkkopalveluun (myöh. verkkopalvelu) toimituksellista materiaalia (kuten uutisia, artikkeleita, arvosteluja jne.) lisäävien henkilöiden tai materiaalia lisättäväksi antaneiden henkilöiden (myöh. sisällöntuottaja) välinen sopimus. Tämä sopimus rajaa verkkopalveluun lisätyn toimitetun teksti- ja kuvamateriaalin (myöh. toimituksellinen materiaali) esittämiseen liittyvät vastuut Kvaakin ja sisällöntuottajan välillä sekä määrittelee Kvaakin ylläpidon (myöh. ylläpito) oikeudet ja velvollisuudet materiaalille tehtävien toimien suhteen. Mikäli sisällöntuottaja ei hyväksy näitä ehdoja, hänen tulee välittömästi lopettaa palvelun sisällöntuotantoon osallistuminen ja ilmoittaa asiasta muulle ylläpidolle.

2. Sopimuksen voimaan astuminen ja voimassaolo
Kuulumalla Kvaak.fi -ylläpidon tai omistajan valitsemana sisällöntuottajiin (esimerkiksi nimikkeellä Toimittaja tai Avustava toimittaja) ja/tai lataamalla mitä tahansa toimituksellista materiaalia verkkopalveluun, tämä sopimus astuu voimaan Kvaakin ja sisällöntuottajan välille. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Lisäksi sisällöntuottaja hyväksyy samalla tämän sopimuksen ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

3. Sopimuksen irtisanominen
Tämä sopimus voidaan irtisanoa yksipuolisesti ja molempien sopijapuolten toimesta ilman erillistä irtisanomisaikaa. Sisällöntuottajalla on oikeus poistaa lisäämänsä materiaali verkkopalvelusta. Samalla hän myös irtisanoo välittömästi tämän sopimuksen. Myös Kvaakilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus ja poistaa ladattu toimituksellinen materiaali palvelimeltaan ilman varoitusaikaa. Sisällöntuottajan palveluun tuottama materiaali on kuitenkin myös jatkuvasti sisällöntuottajan hallittavissa ja halutessaan sisällöntuottaja voi poistaa palveluun tuottamansa materiaalin.

4. Vastuut, tekijänoikeudet ja julkaisuoikeudet
Lisätyn toimituksellisen materiaalin täytyy olla sisällöntuottajan omaa tuotantoa tai sisällöntuottajalla tulee olla ehdoton materiaalin tekijän suostumus toimituksellisen materiaalin lataamiseksi palveluun. Epäselvissä tilanteissa lataajan tulisi pystyä todistamaan että hän on toimituksellisen materiaalin tekijä tai hänellä on ehdoton tekijän suostumus tekijänoikeuden haltijoilta ladata toimituksellinen materiaali tämän sopimuksen mukaisesti palveluun. Mikäli materiaalin tekijä on eri henkilö kuin materiaalin lisääjä, materiaalin yhteydessä olisi hyvä ilmoittaa myös tekijätiedot erikseen, ellei toisin ole tekijän kanssa sovittu.

Mikäli toimituksellisen materiaalin yhteydessä käytetään kuvamateriaalia, sen käyttöön voidaan katsoa pätevän yleiset toimituksellisen käytön säännöt, ellei kuvamateriaalin lähteessä ole toisin mainittu. Sisällöntuottaja on kuitenkin itse vastuussa lisäämänsä kuvamateriaalin käyttöoikeuksista ja velvollinen tarvittaessa sekä selvittämään käyttämiensä kuvien käyttöoikeuden sekä ilmoittamaan tarvittaessa mahdollisista kuvien tekijänoikeuksista hyvän lehtimiestavan mukaisesti.

Tällä sopimuksella siirtyy sisällöntuottajalta Kvaakille ainoastaan toimituksellisen materiaalin julkaisuoikeus. Lisäämällä toimituksellista materiaalia verkkopalveluun sisällöntuottaja antaa suostumuksensa siihen, että Kvaak voi julkaista materiaalin sekä esittää sen yhteydessä myös muuta parhaaksi katsomaansa sisältöä, kuten mainoksia tai palvelun muita osa-alueita.

Kvaak ei ole vastuussa sisällöntuottajan lataaman toimituksellisen materiaalin kaupallisesta tai muusta käytöstä, tai materiaalin julkaisemisesta muualla Internetissä. Tekijänoikeus toimitukselliseen materiaaliin säilyy sisällöntuottajalla ja sisällöntuottajalla on oikeus myös julkaista sama materiaali muissa kanavissa, ellei asiasta ole toisin sovittu. Lisätessään toimituksellista materiaalia verkkopalveluun sisällöntuottaja myös vakuuttaa, ettei sen julkaisua estä mikään muu jo olemassa oleva julkaisusopimus.

5. Toimituksellisen materiaalin journalistinen linjaus ja materiaalin julkaiseminen
Riippuen sisällöntuottajan roolista, lisätty toimituksellinen materiaali voidaan julkaista välittömästi (Toimittajat) tai esimerkiksi muun toimituskunnan ennakkotarkistuksen jälkeen (Avustavat toimittajat).

Sisällöntuottaja sitoutuu toimituksellisen materiaalin tuottamisessa ja lisäämisessä ylläpidon ja muun toimituskunnan määrittämiin linjauksiin sekä teknisiin ja ulkoasullisiin julkaisuohjeisiin. Ohjeistoista on sovittu ja ne dokumentoidaan keskustelufoorumin sisällöntuotannolle tarkoitetulla osiolla, joka ei ole muille käyttäjille julkinen. Muulla toimituskunnalla on tarvittaessa oikeus muokata tai korjata materiaalia. Palvelulla ei ole varsinaista päätoimittajaa tai editoria, mutta ylläpito ja toimituskunta muodostavat sellaisen kollektiivina.

Ellei toisin kuitenkaan ohjeistoissa ole sovittu, sisällöntuottaja vastaa itse omien kirjoitustensa ja muun tuotetun sisällön paikkaansapitävyydestä ja siitä, että ne ovat journalistiselta ja kielelliseltä linjaltaan yhdenmukaiset Kvaak.fi -sarjakuvaportaaliin totutun journalistisen ja kielellisen linjan kanssa.

Kvaak.fi -sarjakuvaportaali käsittelee sekä koti- että ulkomaista sarjakuvaa objektiivisesti, hyvän lehtimiestavan mukaisesti mutta viihdyttävästi. Palveluun tuotetun materiaalin tulee olla kielellisesti mahdollisimman virheetöntä ja elävää. Tuottaessaan materiaalia palveluun sisällöntuottaja pitää myös huolen siitä, että hänen tuottamansa materiaali ei loukkaa tekijänoikeuksia, on objektiivisesti ja hyvien tapojen mukaan kirjoitettua sekä kielellisesti hyvää suomea. Epäselvissä tapauksissa sisällöntuottaja voi konsultoida muita ylläpitäjiä tai toimittajia.

6. Palkkiojärjestelyt ja työn sitovuus
Sisällöntuottaja tiedostaa, että Kvaak.fi -sarjakuvaportaalin sisällöntuotanto ja ylläpito tapahtuu vapaaehtoisvoimin ja sisällöntuottaja tekee työtä harrastuksenaan, kulttuurisista tai muista syistä. Lisätystä toimituksellistesta materiaalista ei makseta palkkiota ellei toisin ole sovittu. On kuitenkin mahdollista, että Kvaak.fi -sarjakuvaportaalin omistaja kehittää myöhemmin käyttöön jonkinlaisen palkkio- tai kannustejärjestelmän, mikäli sille on tulevaisuudessa taloudellisia edellytyksiä.

Vastaavasti sisällöntuottaja ei ole sidottu tuottamaan toimituksellista materiaalia erikseen määriteltyä määrää tai erikseen määritellyn aikavälin sisällä, vaan tuotanto tapahtuu täysin oman harrastuneisuuden ja omistautumisen määrittämään tahtiin. On kuitenkin suotavaa, että sisällöntuottaja pyrkii pysymään muulle toimituskunnalle mahdollisissa etukäteen antamissaan lupauksissa tai aikatauluissa, jotta työn sujuvuus on myös muiden kannalta mielekästä. Esimerkiksi etukäteen muille luvatut arvostelut tai raportit tulisi toteuttaa kohtuullisesti aikataulussa pysyen, tai esteen sattuessa ilmoittaa hyvissä ajoin asiasta muille, jotta toinen sisällöntuottaja voi paikata mahdollisesti tärkeän toimituksellisen materiaalin valmistumisessa.

7. Oikeus sopimusmuutoksiin
Kvaak.fi pidättää oikeuden muuttaa tätä julkaisusopimusta ilman erillistä ilmoitusta. Mahdollisista muutoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan keskustelufoorumin jäsenille joko sähköpostitse tai foorumin tai sivuston kautta.

» Takaisin edelliselle sivulle